Magyar English

Vizsgaanyag


8.Kyu 7.Kyu 6.Kyu 5.Kyu 4.Kyu 3.Kyu 2.Kyu 1.Kyu 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan5. Kyu [kék öv]

Kivárási idő: 6 hónap

1.Kihon waza:

Uke waza
 • Jodanuke
 • Gedanbarai
 • Sotoharaiuek
 • Uchiharaiuke
 • Shutouke
 • Moroteuke
Tsuki waza
 • Juntsuki
 • Gyakutsuki
 • Juntsuki no tsukomi
 • Gyakutsuki no tsukomi
Geri waza
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
2.Renraku waza:
 • Surikomi maegeri-Mawashigeri-Gyakutsuki
 • Sokuto-Gyakutsuki
 • Zenshintsuki-Gyakutsuki
3.Kata:
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
4.Ju Ippon Kumite / 2x /:
 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
5.Jiyu Kumite