Magyar English

Vizsgaanyag


8.Kyu 7.Kyu 6.Kyu 5.Kyu 4.Kyu 3.Kyu 2.Kyu 1.Kyu 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan1. Kyu [barna öv]

Kivárási idő: 6 hónap

1.Kihon waza:

Uke waza
 • Jodanuke
 • Gedanbarai
 • Sotoharaiuek
 • Uchiharaiuke
 • Shutouke
 • Moroteuke
 • Kakete
Tsuki waza
 • Kette Juntsuki
 • Kette Gyakutsuki
 • Kette Juntsuki no tsukomi
 • Kette Gyakutsuki no tsukomi
 • Nagashitsuki
Geri waza
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
2.Renraku waza:
 • Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi mawashi jodan
 • Surikomi maegeri-Nagashitsuki-Surikomi sokuto
 • Maegeri-Mawashi-Ushirogeri-Uraken
3.Kata:
 • Naihanshi
 • Ku Shanku
4.Ju Ippon Kumite / 2x /:
 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
5. Kihon Kumite:
 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yonhonme
6.Jiyu Kumite