Magyar English

Vizsgaanyag


8.Kyu 7.Kyu 6.Kyu 5.Kyu 4.Kyu 3.Kyu 2.Kyu 1.Kyu 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan1. Dan

Kivárási idő: 1 év

1.Kihon waza

2.Renraku waza

3.Kata:
 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanshi
 • Ku Shanku
 • Bassai
4.Ju Ippon Kumite / 2x /:
 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
5. Kihon Kumite:
 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yonhonme
6.Temashiwari
 • 1x seikentsuki
7.Jiyu Kumite