Magyar English

Vizsgaanyag


8.Kyu 7.Kyu 6.Kyu 5.Kyu 4.Kyu 3.Kyu 2.Kyu 1.Kyu 1.Dan 2.Dan 3.Dan 4.Dan 5.Dan5. Dan

Kivárási idő: 6 év

1.Kihon waza

2.Renraku waza

3.Kata:
 • Pinan Nidan
 • Pinan Shodan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanshi
 • Ku Shanku
 • Bassai
 • Seishan
 • Chinto
 • Niseishi
 • Wanshu
 • Rohai
 • Jion
 • Jitte
4.Ju Ippon Kumite / 2x /:
 • Kizamitsuki
 • Gyakutsuki
 • Maegeri
 • Sokuto
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
5. Kihon Kumite:
 • Ipponme
 • Nihonme
 • Sanbonme
 • Yonhonme
 • Gohonme
 • Roponme
 • Nanahonme
 • Haponme
 • Kyuhonme
 • Juponme
6.Tanto Tori
 • Udegaramitori
 • Kotenagetori
 • Ungadori
 • Zudori
 • Erinagedori
7.Temashiwari
 • 2x seikentsuki
 • 2x sokuto
8.Jiyu Kumite